• WBTR

WBTR

Dit wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) in het Burgerlijk Wetboek. Dit is een behoefte van de praktijk.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over:

  • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen,
  • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en,
  • de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 november 2020 goedgekurd.
 
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer en is te vinden via deze link. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34491_wet_bestuur_en_toezicht#p1
 
Het is goed om kennis te nemen van de wijzigingen die formeel per 1 juli 2021 zullen ingaan. Omdat deze wet een verduidelijking is van een en ander, mag aangenomen worden dat in het merendeel van de situaties het niet per se noodzakelijk is om de statuten aan te passen. De wet voorziet er ook in dat “foute” bepalingen al dan niet na een overgangstermijn automatisch komen te vervallen.

Wil je desondanks toch aan de slag met verouderde statuten, dan kun je gebruik maken van de ondersteuning die het Huis voor de Kunsten in samenwerking met het Huis voor de Sport biedt. Je kunt deelnemen aan de gratis webinars op 18,24 en 29 maart a.s. van 19.30 tot 20.00 uur. Wel tijdig inschrijven van te voren via het Huis de Kunsten. Klik hier om je in te schrijven.

Ook is beperkte ondersteuning mogelijk van onze eigen juridisch adviseur. Stuur dan een mail naar bestuur@toneelhuislfa.nl t.a.v. Jo Rubberg. Wil je helemaal zelf aan de slag met de aanpassing van de statuten? Dan kun je bij stichting WBTR tegen een gereduceerd bedrag het stappenplan aanvragen.